Projekti elluviijale 2016 +

Hea projekti puhul ei ole oluline ainult toetusotsuse kättesaamine. Oluline on ka projekti kvaliteetne elluviimine ning korrektne dokumenteerimine.

Siit leheküljelt saad infot selle kohta, mis abistab projekti elluviimisel.

Tähistamine

Projekti elluviijal on kohustus projekti toetusega soetatud seadmed, tehtud investeeringud ning toimuvad sündmused tähistada nõuetekohase Leader sümboolikaga.

Väiksemate seadmete tähistamiseks sobivad näiteks kleebised (väiksema koguse korral on võimalik kleebised saada Ida-Harju Koostöökoja kontorist).
Suuremate investeeringuobjektide puhul (nt terviserada, külakeskus vms) on vajalik paigaldada infosilt vajalike logodega.
Infosildi põhjad leiate käesolevalt lehelt veidi altpoolt.
Infosildi võib ise välja printida ja näiteks ruumi seinale panna (vajadusel panna raami sisse, lamineerida vms).
Välitingimustesse paigaldatava sildi puhul soovitame tellida infosildi trükk eraldi trükikojast ilmastikukindlale materjalile.

Sündmuste puhul logodega tähistada osalejate nimekiri, päevakava ning ka sündmusel kohapeal paigaldada nähatavale kohale Leader logo – kas roll-up bänneri kujul või välja printida infosilt ning paigaldada see seinale, tahvlile vm nähtavale kohale (roll-up bännerit on võimalik laenutada IHKK kontorist).

NB! Kõik toetuse abil trükitavad materjalid (flaierid, plakatid, kleebised, raamatud jms) peavad samuti olema tähistatud nõuetekohaste logodega.

Kindlasti kontrollida, et kasutaksite KÕIKI nõuetekohaseid logosid:
Eesti Leader logo koos EL embleemiga (õunapuu kujutis koos EL lipu ja selle all oleva tekstiga)
Euroopa Leader logo (kandiline)

Ida-Harju Koostöökoja logo kasutamine ei ole kohustuslik, aga oleme rõõmsad kui otsustate ka meie logo kasutada. Ida-Harju Koostöökoja logo leiate siia klikkides.

Eesti Leader logo ja Euroopa Leader logo leiate lingilt: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader#sumboolika 

Käesoleval programmperioodil (2014–2020) tuleb Leader toetusega objektid ja sündmused tähistada ühega järgnevatest informeerimise viisidest (koostatud https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf alusel):

  1. Suur kleebis horisontaalselt (120mm x 70mm) (.pdf, 49KB)
  2. Suur kleebis vertikaalselt (70mm x 120mm) (.pdf, 42KB)
  3. Plakat (A3) horisontaalselt (420mm x 297mm) (.pdf, 107KB)
  4. Plakat (A3) horisontaalselt (420mm x 297mm) (.docx, 1,3MB)
  5. Plakat (A3) vertikaalselt (297mm x 420mm) (.pdf, 105KB)
  6. Plakat (A3) vertikaalselt (297mm x 420mm) (.docx, 1,2MB)
  7. Tahvel horisontaalselt (300mm x 500m) (.pdf, 107KB)
  8. Tahvel vertikaalselt (500mm x 300m) (.pdf, 108KB)

Dokumentide säilitamine

Kõiki 2014 – 2020 programmperioodi LEADER toetusega seotud dokumente tuleb säilitada (vastavalt seadusandluses toodud tähtaegadele). 

Sihtotstarbeline kasutamine

Projekti toel soetatud seadmeid / renoveeritud ruume jne tuleb kasutada sihtotstarbeliselt 5 aastat peale PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmist.
Muudatuste (nt seadme hävimine vms) korral tuleb kindlasti PRIA-t teavitada.
Samuti tuleb PRIA-t teavitada juhul kui seadme / hoone omanik muutub enne 5-aastaste tähtaja täitumist. Juhul kui seadme / hoone omanik muutub, on soovitav lepingusse lisada punkt, et uus omanik võtab üle kõik projektiga seotud kohustused (sh dokumentide säilitamise ning sihtotstarbelise kasutuse kohustus).

Kuludokumentide esitamine PRIA-le

Kui oled oma projekti täielikult või osaliselt valmis saanud, siis on võimalik PRIA-le esitada kuludeklaratsioon.
NB! Toetus makstakse välja peale tegevuste / investeeringu teostamist.

Kuludeklaratsiooni saab esitada kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul.
Ühisprojekti puhul saab dokumente esitada kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kuludeklaratsiooni vorm täidetakse ePria keskkonnas kuhu lisatakse kõik tegevuse / investeeringu teostamist tõendavad dokumendid.
Ehitustegevuse puhul tuleb eraldi lisada ka Ehitustegevuse kulude vorm (.xls, 289KB) – NB! Jälgige, et kulude vormis oleksid samad kuluread, mis olid koos projektiga esitatud ehitustegevuse eelarves!

Vastavalt Leader määrusele esitatakse (esitatavaid dokumente reguleerivad § 22 ja § 43):

1) raamatupidamise seaduse §-s 7 algdokumendi kohta sätestatud nõuetele vastav selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte;
3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, kui toetatav tegevus on ehitamine või parendamine;
4) tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;
5) töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte;
6) väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvutatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstud töötasu netosumma ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
7) tööajatabel;
8) koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse päevakava ja sellest osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud massiürituste puhul;
9) eksperdihinnangu või uuringu tellimise korral töövõtuleping ja töö üleandmise-vastuvõtmise akt;
10) lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte;
11) mootorsõiduki kasutamist tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidupäevik odomeetri alg- ja lõppnäiduga ning andmetega sõidu kuupäeva, eesmärgi, läbisõidu, lähte- ja sihtpunkti kohta ning sõiduki registreerimistunnistus;
12) maksekorraldus või selle väljatrükk või § 22 lõike 1 punktides 2, 5 ja 10 nimetatud arvelduskonto väljavõte;
13) kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade vastab § 30 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõudele;
14) mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta § 42 lõike 7 punktis 3 nimetatud päevik;
15) koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul, mis on ellu viidud teadmussiirde projekti raames, päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse lisaks § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele juriidilise isiku registrikood ja tema põhitegevusala, kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina;
16) ettevõtja, mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud masina või seadme ostmise ja liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;
17) hinnapakkumus, mis vastab §-s 19 sätestatud nõuetele;
18) paragrahvi 37 lõike 4 punkti 1 kohaselt esitatud toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestuse iga kululiigi kohta saadud hinnapakkumus, mis vastab §-s 33 sätestatud nõuetele;
19) ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed, mis peavad sisaldama teavet hoone nimetuse, ehitisregistri koodi, katastritunnuse, üldkulude, ettevalmistuskulude, välisrajatiste kulude, aluse- ja vundamendikulude, kandetarindite kulude, fassaadielementide kulude, katusekulude, ruumitarindite kulude, pinnakatete kulude, sisustuse kulude, inventari kulude, seadmete kulude, tehnosüsteemide kulude, ehitusplatsi korralduskulude ning ehitusplatsi üldkulude kohta.